Pravidla soutěže u Doktora Kladiva

Kompletní pravidla soutěže Doktora Kladiva (dále jen „soutěž“)

 

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost OSCOM TRADING s.r.o. se sídlem Těchonín 111, Těchonín, 561 66, zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22972 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž není provázána, sponzorováno ani nikterak spojena se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Zároveň zmíněné sociální sítě neodpovídají za nároky ze soutěže plynoucí. Zapojením poskytujete informace pořadateli, nikoli provozovateli sociálních sítí. V případě dotazů či stížností jste povinni vždy kontaktovat přímo pořadatele soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže

Vyhlášené soutěže mohou probíhat kdykoli v termínu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Konkrétní informace a o délce konání a možnostech zapojení se naleznete vždy v příspěvku s podrobnostmi soutěže.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzické osoba s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“), která poskytne úplné a pravdivé údaje. Zapojením do soutěže potvrzujete svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18 let je povinna potvrdit, že má k účastná v soutěži souhlas svých zákonných zástupců. V případě vyžádání pořadatelem je osoba zapojená do soutěže povinná na vyžádání tento souhlas doložit (v případě výherce nejpozději v den před předáním výhry).

4. Princip a podmínky vstupu do soutěže a účasti v soutěži

Soutěžící se do soutěže zapojí, pokud odpoví na aktuální soutěžní otázku pod soutěžní příspěvek na zdi sociální sítě pořadatele. Pro účast v soutěži se soutěžící stane fanouškem facebookové (https://www.facebook.com/doktorkladivo.cz/) nebo instagramové stránky (https://www.instagram.com/doktor_kladivo/ ) pořadatele.

5. Podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, pokud bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného jednání. Pořadatel může ze soutěže bez udání důvodu vyřadit komentáře, které posoudí jako obsahově nevhodné. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli/společnosti nebo osobám podílejícím se na přípravě organizace soutěže, případně jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.

Soutěžící je povinen poskytnout pořadateli kontaktní informace (e-mail, adresa, telefonní číslo apod.), na základě kterých ho pořadatel může kontaktovat a v případě výhry doručit výhru. Soutěžící si je vědom, že účastí v soutěži je jeho odpověď veřejně viditelná.

6. Výhry v soutěži

Výhra je vždy uvedena v soutěžním příspěvku dle specifikace pořadatele.

7. Určení výherce

Pořadatel určí výherce na základě splnění podmínek aktuální soutěže. Pokud je v případě vědomostní otázky více správných odpovědí, výherce bude vybrán náhodně losem. V případě tipovací otázky vítězí odpověď s nejbližším tipem, v případě shody bude výherce vybrán náhodně. Soutěžící se mohou zapojit v rámci všech sociálních sítí, kde je soutěž zveřejněna, každý soutěžící však může v jedné soutěži zvítězit pouze jedenkrát. Pořadatel vyhlásí vítěze nejpozději do 14 pracovních dnů od uplynutí doby konání soutěže. Pořadatel informuje výherce o výhře prostřednictvím zprávy na sociální síti pořadatele. Výherce je povinen nejpozději do 5 dnů od zveřejnění výhry zaslat pořadateli e-mail nebo zprávu s požadovanými informacemi, aby mohlo dojít k odeslání výhry. Výhra je zaslána poštou na požadovanou adresu na náklady pořadatele. Pořadatel nenese odpovědnost za nefunkčnost e-mailu či jiného kontaktního kanálu pořadatele. V případě nedoručení výhry či nedodání kontaktních informací ve zmíněném časovém rozmezí zaniká výhercův nárok na cenu. Pořadatel nezodpovídá na ztrátu či poškození ze strany doručovací služby.

8. Zpracování osobních údajů

Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla, adresy pro doručení výhry (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele a s jejím následným zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a pro marketingové účely pořadatele. V rámci soutěže se pořadatel řídí zveřejněnými Podmínkami o zpracování osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za rizika související s účastí v soutěži, případně užíváním výher. Hodnotu výhry není možné požadovat v hotovosti. Obrázky výher jsou pouze ilustrativní. Pořadatel nenese zodpovědnost za selhání komunikačních technologií soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří porušují pravidla nebo jsou z porušování pravidel podezřelí. V případě nepřevzetí výhry výhercem, pořadatel nemá povinnost výhru zaslat znovu. 

Soutěž se řídí právním řádem České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící souhlas s Kompletními pravidly soutěže Doktora Kladiva. 

 

Kontaktní údaje:

OSCOM TRADING s.r.o.

Těchonín 111, 561 66 Těchonín

email: info@doktrorkladivo.cz

V Těchoníně dne 1.1.2021